Το INFINITUS knowledge sharing in dyslexia teaching"είναι ένα πρόγραμμα, που εκπονείται στο πλαίσιο του Erasmus+, το οποίο βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα ErasmusProgram.

Το πρόγραμμα INFINITUS knowledge sharing in dyslexia teaching"έχει ως θέμα την συνεργασία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην εκπαίδευση δυσλεκτικών μαθητών (εφήβων / φοιτητών) ή/και στην επιμόρφωση καθηγητών της δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι χώρες, που συμμετέχουν είναι: Δανία, Αγγλία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Λετονία και Ελλάδα (http://www.infinitus-project.info/).

Το INFINITUS knowledge sharing in dyslexia teaching" στοχεύει να:


• Εστιάσει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης δυσλεξικών εφήβων μαθητών / φοιτητών, για την ενίσχυση της απασχόλησης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
• Αναπτύξει πιλοτική εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών υλικών και μεθοδολογιών, που έχουν αναπτυχθεί από τις χώρες-εταίρους, δουλεύοντας με διαφορετικές ομάδες - στόχους (έφηβους μαθητές / φοιτητές ή/και καθηγητές δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
• Προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία στον τομέα της αντιμετώπισης της δυσλεξίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
• Ενισχύσει τις δυνατότητες των δυσλεξικών ατόμων.
• Αναπτύξει νέες καινοτόμες μεθόδους μάθησης ώστε να ενισχύσει την συμμετοχή των δυσλεκτικών σπουδαστών στην μάθηση.
• Προωθήσει συνέργειες σε όλους τους διαφορετικούς τομείς, που σχετίζονται με την δυσλεξία, όπως κατάρτιση και επιμόρφωση καθηγητών και εκπαίδευση δυσλεκτικών ατόμων (παιδιών, εφήβων ή/και ενηλίκων).

 

Στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί το Πιλοτικό Σεμινάριο:

INFINITUSteaching dyslexic students

                                                    

Περιγραφή :         Σεμινάριο για καθηγητές δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που απευθύνονται και σε      έφηβους μαθητές / φοιτητές με δυσλεξία

Σκοπός :        Η βελτίωση των γνώσεων των καθηγητών σχετικά με την δυσλεξία και η ενημέρωσή τους για στρατηγικές, που θα βοηθήσουν τους εφήβους μαθητές / φοιτητές με δυσλεξία να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες τους μέσα στην τάξη

Θέματα :           Εισαγωγή (αντικείμενο και σκοπός του σεμιναρίου)
Τι γνωρίζω για την δυσλεξία (ερωτηματολόγιο)
Βασικά θέματα σεμιναρίου (εκτενής παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών σημείων του σεμιναρίου που σχετίζονται με τους στόχους που προαναφέρθησαν)

Συζήτηση
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης σεμιναρίου

Απευθύνεται σε :    Καθηγητές (2βάθμιας / 3βάθμιας εκπαίδευσης)

                             Έφηβοι μαθητές (ηλικίας 15+) / φοιτητές με δυσλεξία

Συμμετέχοντες :      8 – 10 άτομα

Διάρκεια :              4 ώρες περίπου

Ημερομηνία

Διεξαγωγής:           19 Μαρτίου 2016

Εισηγητές :         Θεανώ Παναγιωτοπούλου M.Ed. Παιδαγωγός

 Κυριάκος Δαμουλιάνος D.E.A. Κλινικός ψυχολόγος –

 Γλωσσολόγος

 

Το ανωτέρω πιλοτικό σεμινάριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσουν οι ανάλογες ενημερώσεις.

 

 

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: KA200-2014-005. All rights reserved.